nadpissivt

Конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 236 от 27.04. 2017 г. обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/201 8 г. (Приложение № 1). Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 62 от 01.08.2017 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
Автобиография (европейски образец).
Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
Медицинско свидетелство.
Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за обявяване на конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2017-2018 г., утвърдени с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет

Шифър Области на висше образование, професионални направления  и докторски програми Форма на обучение
Р.О З.О
Брой  места Брой  места
1. Педагогически науки    
1.1. Теория и управление на образованието    
  Управление на образованието 1  
1.2. Педагогика    
  Методикa на обучението в началните класове 1  
  Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по български език и литература) 1  
  Педагогически технологии в детската градина (педагогически технологии за овладяване на музикални дейности) 1  
  История на педагогиката и българското образование 1  
  Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)   1
  Теория на възпитанието и дидактика (дидактика) 2  
  Теория на възпитанието и дидактика (философия на образованието) 1  
1.3. Педагогика на обучението по...    
  Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство 1 1
  Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 1  
  Методика на обучението по техника и технологии 2 3
  Методика на обучението по музика 1  
  Методика на обучението по математика 1  
  Методика на обучението по информатика и информационни технологии 1  
2. Хуманитарни науки    
2.1. Филология    
  Български език 2  
  Теория и история на литературата 1  
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (немска литература) 1  
  История на българската литература (съвременна българска литература) 1  
  История на българската литература (нова българска литература) 1  
  Фолклористика и етнология 2  
  Теория и практика на превода (руски език) 1  
  Общо и сравнително езикознание (френски език) 1  
  Английски език 1  
  Немски език 1  
  Руска литература 1  
2.2. История и археология    
  Археология, вкл. нумизматика и епиграфика 1  
  Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография) 1  
  Нова и най-нова обща история (Балканска история) 1  
  История на България (нова и най-нова българска история) 2  
  История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 1  
  Нова и най-нова обща история (нова обща история) 1  
  Нова и най-нова обща история (най-нова обща история) 1  
  Средновековна обща история 1  
  Стара история и тракология 1  
2.3. Философия    
  История на философията 2 1
  Социална философия 1 1
  Съвременни философски теории 1 1
3. Социални, стопански и правни науки    
3.1. Социология, антропология и науки за културата    
  Социология 3  
  Теория и история на културата 1  
3.2. Психология    
  Педагогическа и възрастова психология 2  
  Психология на труда и професионална психодиагностика 1  
3.3. Политически науки    
  Политология 1 1
3.4. Социални дейности    
  Организация и управление на социалните дейности 1 1
3.5. Обществени комуникации и информационни науки    
  Връзки с обществеността 1  
  Приложение на новите информационни технологии в PR 1  
3.6. Право    
  Гражданско и семейно право 1 1
  Трудово право и обществено осигуряване 1 1
  Административно право и административен процес 1  
  Наказателно право 1  
  Наказателен процес 1  
  Международно право и международни отношения 1  
3.7. Администрация и управление    
  Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) 2  
  Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор) 2 1
3.8. Икономика    
  Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 1 1
  Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 2  
3.9. Туризъм    
  Икономика и управление на туризма 2 1
4. Природни науки, математика и информатика    
4.2. Химически науки    
  Органична химия 3  
4.4. Науки за земята    
  Екология и опазване на околната среда 3  
  Икономическа и социална география 1  
4.5. Математика    
  Изследване на операциите 1  
  Математически анализ 1  
  Математически моделиране и приложение на математиката 1  
  Алгебра 1  
4.6. Информатика и компютърни науки
  Информатика 1  
5.3. Комуникационна и компютърна техника    
  Компютърни системи, комплекси и мрежи 3 1
7. Здравеопазване и спорт    
7.4. Обществено здраве    
  Логопедия 2 2
  Кинезитерапия 4  
8. Изкуства    
8.3. Музикално и танцово изкуство    
  Хореография 3  
  Теория и практика на изпълнителското изкуство 2  
8.4. Театрално и филмово изкуство    
  Кинознание, киноизкуство и телевизия 2  
  ОБЩО: 96 18

 

 

Докторанти

Прием ОКС "Магистър"

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2017/2018 година.

Срок за прием на документи: 01.09.2017 г. до 29.09.2017 г.

Магистър (след висше образование)

 

Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 обявява набирането на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско председателство.

Като доброволци за Председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите гости и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и ще допринасяте за положителния образ на България.

АКО ВИЕ СТЕ студенти (завършили 2-ри курс), млади хора с висше образование или имате практически опит в доброволчеството и:

Бъди част от първото Българско председателство

Creative Shock

Creative Shock е конкурс за социални бизнес идеи за студенти от цял свят. Състезанието се провежда от 2011 г. Creative Shock привлича младежи от цял свят, за да ги запознае с концепцията за социалния бизнес, неговото прилагане и въздействие. Участниците трябва да разрешат реални проблеми, свързани с бизнеса, маркетинга и PR за социални предприятия и организации.
Състезанието се състои от 3 етапа:
По време на първия етап се регистрират екипи от трима или четирима студенти или индивидуални участници. Те решават казуси от социалния бизнес.
По време на втория етап екипите трябва да създадат нискобюджетна маркетингова кампания за литовски или международни организации и да ги представят чрез кратки и уникални видеоклипове.
Последният етап ще се проведе в периода 30.11 – 03.12 в ISM University of Management and Economics, Вилнюс, Литва. 10-те най-добри отбори ще се състезават за голямата награда - 2000 евро и безплатни самолетни билети от Турските авиолинии за дестинация по избор. По време на третия етап ще бъде организирана и международна социална бизнес конференция със световноизвестни гост-лектори от сферата на социалния бизнес.
Как да участвате?
● Регистрирайте се индивидуално или създайте екип от 3-ма или 4-ма членове до 8.10.2017 г. 23:59 часа (източноевропейско време+ 02: 00) - За регистрация: http://creativeshock.lt/;
● Преминете през два предварителни кръга;
● Най-добрите 10 отбора ще бъдат поканени на финалите във Вилнюс в периода 30.11 – 03.12.2017 г.
http://creativeshock.lt/

Конкурс за социални бизнес идеи за студенти

Информационна среща по програмата за мобилност „Еразъм +“

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“ и Университетският център за кариерно развитие организират информационна среща по програмата за мобилност „Еразъм +“, на която ще бъдат представени възможностите за студентска мобилност за академичната 2017 - 2018 година.
Срещата ще се проведе на 28.09.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на Ректората на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Erasmus30

Еразъм +

ПРОЕКТ NoSRP–А13на тема:
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ


     Закономерно новите задачи на Университетските кариерни центрове в България вече са предимно изследване, анализиране и архивиране на информацията за кариерното развитие на собствените кадри. В съответствие на тези актуални и нови дейно сти екипът на Университетския кариерен център при Югозападен университет „Неофит Рилски” осъществи настоящия проект през календарната 2011 г. Наложително (и отговорно) е да се търсят сполучливи и научни решения както за още възможности при съдействията ни за кадровото развитие на нашите алумни, така и за перманентното отчитане на професионалното им израстване у нас и в чужбина. В смисъла на декларираните общи намерения и получените резултати в края на изследователския процес е възможно да се приеме, че целите и задачите на проекта са постигнати и в избраните три научни направления:

*Оптимизиране на системата за съдействие на кариерното развитие на възпитаниците на ЮЗУ „Неофит Рилски”;

*Подобряване на взаимодействията между академичните среди и работодателите – потенциални и реални потребители на нашиалумни;

*Популяризиране на национално и международно равнище на успехите на Югозападния Университет „Неофит Рилски”, особено в кадровата реализация на собствените специалисти с висше образование.
     В смисъла на научен отчет може да се приемат за добри постижения на екипа следните резултати:

- създадена е авторска анкета „Успешни кариери” за студенти, дипломирани от Югозападен университет „Неофит Рилски”–Благоевград (доц.д-р Д. Боцева и д-р Бл. Джорова). Анкетата е оригинален продукт с пазарна стойност, собственост на нашия университет. Апробирана е с 2000 наши алумни – Приложение No 1;

- осъществено е научно изследване с наши алумни (от цялата 35 годишна история на ЮЗУ) по темата на проекта, като данните на 500-те анкети от отзовали се на нашата покана са в сайта на Кариерния център. Те са обработени с научни методи от авторите Боцева и Джорова, а обобщените данни от проучването са синтезирани в научен доклад за професионалното развитие на нашите възпитаниц и прочетен на конференцията по проекта–Приложение No 2;Приложение No 3;

- проведена е научна конференция на тема: Кариерното развитие на кадри на Югозападен университет „Неофит Рилски” (Бачиново, 11.11.2011 г.).

- издаден е научен сборник „УНИВЕРСИТЕТ–КАРИЕРА–УНИВЕРСИТЕТ”– Приложение No 4, Приложение No 5, Приложение No 6;                                                  

- учреден е нов Алумни клуб, който ще се развива към Сдружението на бивши възпитаници на университета – Приложение No7, Приложение No 8,Приложение No 9;

- заснет е професионално документален филм „Успешни кариери–2”–Приложение No10;

- за организацията на проекта е направена нова визитка на Центъра–Приложение No11;

- изработена от екипа и приета от гилдията алумн и е почетна грамота „Успешна кариера”, която ще се превърне в отличителен знак на центъра и ще се връчва на наши алумни с доказана успешна кариера по специалността – Приложение No12. В контекста на общия отчет на дейностите по проекта е възможно да се добави, че с финансите на проекта центърът се обогати с нов цветен принтер.

     В смисъла на ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА следва да се подчертае, че Университетският център за кариерно развитие към ЮЗУ „Неофит Рилски” има идея и потенциал през следващата 2012година да създаде собствена система за взаимодействие с работодатели на наши алумни и да разработи свои научни критерии за успешна кариера.


Ръководител на проекта:
(Проф. д. п. н. Йордан Колев)
12 декември 2011 г.