nadpissivt

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
между
Университетски център за кариерно развитие и Отдел ”Оценяване и поддържане на качеството” относно качеството на професионалната подготовка и кариерното развитие на студентите на Югозападния университет „Неофит Рилски” - Благоевград

 

Ситуацията във висшето образование на България днес е силно изострена от предизвикателствата на пазара на труда за научна конкуренция, професионално съперничество и противоборство на кадрите за качествено кадрово развитие и успешна социална реализация. Закономерно на преден план вече излиза пълната и достоверната информация за кадровото развитие и социалната реализация на студентите на всеки университет. В този контекст логично следват и новите задачи на университетските кариерни центрове и отделите за оценяване и поддържане на качеството – изследване, анализиране и архивиране на информацията за качественото висше образование по специалността и ефективното кариерно развитие на собствените кадри. За тези актуални и нови дейности е подготвена и въведена в действие настоящата СИСТЕМА
за взаимодействие между Университетски център за кариерно развитие и Отдел ”Оценяване и поддържане на качеството” относно качеството на професионалната подготовка и кариерното развитие на студентите на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.

ЦЕЛИ на системата за взаимодействие:
* Рационализиране на системата за оценяване и поддържане на качеството на висшето образование с проследяване и насърчаване на успешното кариерно развитие на кадрите на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
* Технологизиране и хуманизиране на взаимодействията както между академичната общност, така и с работодателите на нашите успешни кадри.

ЗАДАЧИ на взаимодействията:
1. Съвместно с Отдел ”Оценяване и поддържане на качеството” да се започне системно проучване с анализ, оценка и архивиране на данни за управление на качеството на процеса на обучение в съчетание с информацията за успешните кариери на подготвените в университета специалисти с висше образование – бакалаври, магистри, докторанти.
2. Перманентно да се организират ДИСКУСИИ/РАЗГОВОРИ на Ректора и деканите с работодатели на наши кадри с успешна кариера по специалността, за да се разискват нови възможности за качеството на образователния процес и ролята му за качественото им професионално израстване и усъвършенстване.
3. Периодично да се издава сборник с биографични данни и интервюта на наши кадри с успешна кариера по специалността.

ДЕЙНОСТИ за сътрудничеството на двете структурни звена на университета:
1. Научноизследователска дейност:
1.1. Разработване на съвместни проекти (външни и вътрешни) за управлението на качеството на висшето образование, изискванията на пазара на труда и възможностите/реализацията на успешна кариера по специалността от наши кадри.
1.2. Съвместна научна обработка на всички новооткрити данни от анкети, доклади и информации, отнасящи се до качеството на обучението в университета, предизвикателствата на работодатели и успешните кариери на наши кадри, като при възможност се диференцира на области: студенти; факултети с преподавателите; работодатели.
1.3. Научно проучване на възможностите за интегрирана дейност на факултетите по модернизирането на учебните планове на специалностите в съответствие с изискванията на Бизнеса в България, като се обединяват техните усилия най-вече около практическото обучение, стажовете и перспективите за успешна кариера.
2. Организационна дейност:
2.1. Заедно с факултетните ръководства периодично да се обработва събраната информация за кариерното развитие на бившите студенти на съответния факултет – на първата година, на третата година, на петата година от завършването им, като се търси корелацията между качеството на образованието и качеството на кадровата реализация.
2.2. Посредничество между Ректора, факултетните ръководства и бизнеса за обогатяване на методите и формите за практическо обучение, стажове и временна трудова заетост на студентите.
2.3. Създаване на екипи по/между факултети за провеждане на регионални изследвания за реализацията на нашите студенти по показатели:
- пряко заети в специалността;
- заети непряко в специалността;
- заети в несвързана със специалността област;
- заети като изследователи в научна област;
- заети като преподаватели в образователното дело;
- незаети;
- заети в чужбина. И др.
3. Обществено-популяризаторска и рекламна дейност:
3.1. Представяне в публичното пространство на резултатите от общите/съвместните проучвания за качеството на процеса на обучение в Югозападния университет и за успешните кариери на наши кадри.
3.2. Организиране на различни форуми и тематични срещи с участието на представители на гражданството, работодателите и преподавателите. Представяне на изявени национални личности, възпитаници на Югозападния университет.
3.3. Професионално сътрудничество (и с рекламна цел) с кариерните центрове и отделите за управление на качеството на български и чуждестранни университети.