nadpissivt

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ал. 1. Този Правилник урежда организацията, структурата и функциите на Центъра за кариерно развитие при ЮЗУ „Неофит Рилски”, като структурно звено в управленската система на учебно-практическите дейности.
ал. 2. Правилникът е разработен съобразно мисията, целите и приоритетите на ЮЗУ „Неофит Рилски”, в които се проектира и изграждането, функционирането и усъвършенстването на Център за кариерно развитие.

Глава първа
ЦЕЛ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Чл. 2. ал.1. Целта на дейностите на Центъра за кариерно развитие при ЮЗУ „Неофит Рилски” е подпомагането на професионалната ориентация и трудовата реализация на студентите в системата на държавните, обществените и частните институции и организации.
ал. 2. Основните задачи на Центъра за кариерно развитие са:
т. 1. Да сътрудничи за провеждане политиката, стратегията и дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски” по кадровата реализация на студентите в социално-професионалната среда на държавни, обществени и частни институции и организации в страната и чужбина.
т. 2. Да проучва мотивите, потребностите и интересите на студентите
през периода на тяхната подготовка и да насърчава професионалната им ориентация при избора на кариера и установяването на договорни отношения с работодателите.
т. 3. Да осъществява постоянно проучване и прогнозиране на състоянието и потребностите на пазара на труда чрез съвременни форми, технологии и механизми (работни срещи, консултации, конференции, научно-приложни изследвания и др.), за да открива възможности за успешно реализиране на кадрите и на научния продукт на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
т. 4. Да създава контакти и взаимодействия с приемащите организации (работодателите) за провеждането на учебните практики и стажовете в реална производствена среда на професионално подготвяните специалисти в образователно-квалификационните степени „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”.
т. 5. Да разработва и да предлага за утвърждаване от Факултетните съвети, от Ректорския съвет и от Академичния съвет на програмно-методически и правно-нормативни документи (указания, инструкции, наредби и др.) за кариерното развитие на студентите.
ал. 3. Функциите на Центъра за кариерно развитие са:
т. 1. Съдействие на студентите при избора на кариера чрез проучване на техните личностни качества, мотивация за обучение и равнище на подготовка (компетентност) в ЮЗУ „Неофит Рилски”, на интересите и възможностите им за професионална реализация в системата на държавните, обществените и частните институции и организации на различни равнища на производство, социални дейности и управление.
т. 2. Моделиране, планиране и научно-приложни изследвания в областта на кариерното развитие (вкл. проектиране на моделни характеристики) на студентите в съответствие с актуалните и перспективни потребности на потребителите от професионално подготвени специалисти в различни сфери на икономическия и социалния живот. Въвеждане на критерии и показатели за оценка на равнището на професионалната подготовка на студентите, тяхното класиране и предлагане на работодателите.
т. 3. Проектиране и осъществяване на дългосрочна стратегия за професионална реализация на студентите в условията на пазарни отношения в страната. Предоставяне на база данни на работодателите за кандидатите измежду кадрите на ЮЗУ „Неофит Рилски” – обучаващи се в конкретната учебна година или вече завършили съответната ОКС на търсената от тях специалност.
т. 4. Системна отчетност на дипломираните специалисти в различните образователно-квалификационни степени и професионалната им заетост по придобитата специалност. Предоставяне на информация на ръководствата на факултетите, на Ректорския и Академичния съвет и на ООбД за кадровото развитие на собствените кадри.
т. 5. Въвеждане на режим за системен анализ на състоянието и развитието на пазара на труда чрез съвременни форми, технологии и механизми (консултации, работни срещи, конференции, научно-приложни изследвания и др.).
т. 6. Планиране, координиране и организиране (съвместно с катедрите и с факултетите) на студентските стажове в звената за професионална реализация на подготвяните специалисти.
т. 7. Разработване и предлагане за утвърждаване от факултетите, от Ректорския и Академичния съвет на правно-нормативни и методически документи (правилници, указания, инструкции и др.) за кариерно развитие на студентите.
т. 8. Поддържане на сайта на Кариерния център на ЮЗУ „Неофит Рилски”, в който на студентите да се предоставя информация (през целия период на обучение в различните образователно-квалификационни степени) за алтернативна трудова заетост (вкл. на щат, на хонорар и като доброволци) в различни звена на социалната система. Проучване и публикуване на наличните свободни работни места.
т. 9. Подпомагане на студентите чрез консултации за тяхната професионална ориентация при избора на кариера и при установяването на договорни отношения с работодателите.
т. 10. Осъществяване на система от връзки и взаимодействия със завършилите специалисти на ЮЗУ „Неофит Рилски” с цел тяхното приобщаване към нови възможности за кадровото им развитие и учене през целия живот.
т. 11. Проектиране и прилагане на комплекс от критерии и показатели за оценка на ефективността в дейностите на Центъра за кариерно развитие при ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Глава втора
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Първи раздел
СТРУКТУРА
Чл. 3. ал. 1. Структурата на Центъра за кариерно развитие включва:
т. 1. Ръководител на Центъра за кариерно развитие (хабилитиран преподавател).
т. 2. Експерт по кариерно развитие (щатен сътрудник) с основни функции и отговорности по проектирането и реализирането на комплекса от дейности с работодателите (програмни, методически, управленски, организационни) за кариерното развитие на собствените кадри в образователно-квалификационните степени „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”.
т. 3. Технически сътрудник (1/3 щат) с основни функции и отговорности по организацията на студентските стажове и учебните практики в приемащите организации, потенциални работодатели на подготвяните специалисти от трите ОКС.
т. 4. Доброволни сътрудници (студенти на хонорар), избирани по предложение на Студентския съвет, с основни функции по осъществяването на връзката между Центъра за кариерно развитие и студентите от факултетите на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Втори раздел
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 4. ал. 1. Планирането, организирането и провеждането на цялостната политика и дейности на Центъра за кариерно развитие се осъществява от неговия Ръководител.
ал. 2. Ръководителят на Центъра за кариерно развитие се назначава със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
ал. 3. Ръководителят на Центъра за кариерно развитие докладва на зам.-ректора по „Образователни дейности – магистри и Продължаващо обучение” (ЗРОД-ПО).
ал. 4. Ръководителят на Центъра за кариерно развитие провежда всяка седмица работни заседания с експерта и сътрудниците за планиране и отчитане на извършваните дейности.
Чл. 5. Експертът по кариерно развитие и сътрудниците на центъра осъществяват своята дейност съобразно утвърдените от Академичния съвет длъжностни характеристики.
Чл. 6. Центърът за кариерно развитие планира и организира провеждането на образователни семинари за кариерно израстване на студентите, вкл. подпомагане на тяхната професионална ориентация и кадрова мотивация.
Чл. 7. В цялостния процес на планиране, организиране и провеждане на своите дейности Центърът за кариерно развитие осъществява системни взаимодействия на оперативно равнище с основните управленски звена на ЮЗУ„Неофит Рилски”: Отдел „Образователни дейности” (ООбД) – ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОКС „Доктор”; Университетски информационен и комуникационен център (УИКЦ); Университетски научни и учебни центрове (УНУЦ); Отдел „Оценяване и поддържане на качеството” (ООПК) и др.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8. Правилникът подлежи на актуализиране при промени в Закона за висшето образование и в Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Чл. 9. За всички неописани в настоящия Правилник дейности по функционирането и развитието на Центъра за кариерно развитие се прилагат законодателни и правно-нормативни документи, произтичащи от Закона за висшето образование и от решения на Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Чл. 10. Настоящият правилник е приет на заседание на Ректорския съвет и е утвърден от Академичния съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски” в 2008 г.