nadpissivt

КАК СЕ ПИШЕ МОТИВАЦИОННО ПИСМО?         

1.Информация за обратна връзка ( горен десен ъгъл, реда под началото на страницата). В това поле напишете:

Име и фамилия;

Адрес;

Телефон ( с предхождащ го код за национално избиране), на който можете да бъдете намерен;

Е-mail– това е най-удобният начин за обратна връзка. Използвайте представителен, личен имейл и го проверявайте редовно.

2.Адресат ( изписва се на реда след имейла, но отляво)

Име на адресата;

Длъжността, която заема;

Име на фирмата.

Препоръчително е да адресирате писмото до конкретна личност. Ако не е известно името, можете да го адресирате до човека, заемащ определена длъжност ( Мениджър „Човешки ресурси“, Личен състав, Отдел „Кадри“

3.Обръщение (един ред след адреса на фирмата). Тук се вписва тривиалното „ Уважаеми Г-н / Г-жо...“ като на мястото на многоточието се вписва името на адресата.

4.Основна част (два реда под обръщението)

Въвеждащ параграф – Тук трябва да опишете причината за Вашето писмо и откъде сте научили за предоставената възможност за работа в тяхната фирма ( от обява, от интернет, от приятел, от служител и т.н.), назовете длъжността, за която кандидатствате.

Основен текст, който включва два параграфа. ( Виж статия № 1) Ако учите в момента или току що сте завършили, обяснете защо образованието ви дава необходимата квалификация за длъжността. Ако вече имате натрупан опит и практика, отбележете Вашите постижения, като включите детайли, които не са споменати в автобиографията. Отбелязвайки какво можете да направите за фирмата, Вие убеждавате работодателя, че сте подходящият кандидат.

Заключителна част – Завършете писмото с нещо, което би окуражило техния интерес и отговор. Благодарете и подчертайте, че сте на разположение за интервю. Добавете дата и приложение – автобиография (два реда под текста, отляво), „С уважение....“ /име, фамилия ( два реда, отдясно)