nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.09.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места

1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
1 Учител на деца с умствена изостаналост Висше образование
1 Ресурсен учител Висше образование


1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование
1 Учител по физическо възпитание и спорт /1/2 щат/ Висше образование, ФВС
2 Учители на група за целодневна организация на учебния ден Висше образование,НУП
1 Учител теория Висше образование, строителен инженер,ВиК
1 Учител по учебна практика Висше образование, строителен инженер,ВиК
1 Психолог Висше образование
1 Учител по БЕЛ, ½ щат Висше образование, БЕЛ
1 Учители по английски език в начален и прогимназиален етап Висше образование, фиология или лингвистика
1 Учител по френски език/по заместване/ Висше образование, фиология или лингвистика
1 Учител по информационни технологии и информатика Висше образование,информатика/компютърни науки
1 Учител по предмети от философски цикъл /1/2 щат/ Висше образование, философия,психология или социология
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
3 Учители по изобразително изкуство / ½ щат/ Висше образование,счетоводство и контрол
1 Учител ЦДО / 1-ви до 4-ти клас/ Висше образование
3 Учители в ДГ Висше образование, предучилищна педагогика

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 64 места
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Учители, теоретично обучение Висше образование
1 Училищен психолог Висше образование
1 Учител философия и етика Висше образование
1 Учител география и икономика Висше образование
7 Учители, английски език Висше образование
18 Учител, НУП Висше образование
2 Учители, практическо обучение Висше образование
1 Учител теоретично обучение, икономически науки Висше образование
2 Учители, БЕЛ Висше образование
1 Учител история и археология Висше образование
1 Учител, общообразователен предмет Висше образование
1 Учители, музика Висше образование
3 Учители, математика Висше образование
1 Учител, математика и физика Висше образование
6 Учители, физическо възпитание и спорт Висше образование
1 Учители, информатика Висше образование
4 Учител история и география Висше образование
2 Младши експерти Висше образование
5 Учители детска градина Висше образование
1 Учител биология Висше образование
1 Учител биология и химия Висше образование
2 Възпитатели Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места
2 Лекари, хирурзи Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Техник механик Висше техническо образование
1 Лекар инфекционни болести Висше образование
4Учител начален етап на основното образование/1-4 клас/ Висше образование
3 Учител по спортни дейности Висше образование
7 Учители по английски език Висше образование
1 Маркетинг мениджър Висше образование
4 Учители по БЕЛ Висше образование
2 Учители Икономически дисциплини Висше образование
1 Учител изобразително изкуство Висше образование
3 Учители по математика Висше образование
1 Учител по немски език Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
1 Учител интернатна група Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Учител руски език Висше образование
1 Учител информационни технологии Висше образование
1 Учител по биология Висше образование
1 Учител по транспортни услуги Висше образование
1 Учител по география Висше образование
1 Учител по туризъм Висше образование
1 Педагогически съветник Висше образование
1 Възпитател Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Счетоводител
1 Асистент Висше икономическо образование с АЕ
Висше образование, англ., руски език,комп.грамотност

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 29 места
2 Учители ДГ Висше образование
2 Учители по биология Висше образование
2 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по психология, етика и философия Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
3 Учители по английски език Висше образование
1 Учител на деца с СОП Висше образование
1 Учител по история Висше образование
2 Учители по математика и ИКТ Висше образование
1 Учител по химия Висше образование
2 Учители по история и география Висше образование
1 Учител по джудо Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител по информатика и ИТ Висше образование
4 Учител по ФВС Висше образование
1 Учител на група ЦДО- начален Висше образование
1 Учител на група ЦДО - прогимназиален Висше образование
1 Възпитател общежитие Висше образование
1 Завеждащ административна служба Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Учител по химия Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование, испанска филология
1 Социален работник Висше образование, социални дейности
1 Счетоводител Висше образование, счетоводство и контрол                                                                                             1 Логопед Висше образование, логопедия

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 31 места
1 Учител по биология Висше образование
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
2 Учител по БЕЛ Висше образование
2 Учител по физическо възпитание и спорт Висше образование
3 Учители английски език
2 Учители по ИТ Висше образование
Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по предприемачество Висше образование
1 Учител ресурсен Висше образование
3 Учители, начален етап Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител по химия и биология Висше образование
1 Учител по икономически дисциплини в гимназиален етап Висше образование
5 Учители ЦДО, прогимназиален етап Висше образование
3 Учител ЦДО, начален етап Висше образование
1 Учител подготвителна група, начален етап Висше образование
1 Психолог Висше образование