nadpissivt

Именни стипендии на фондация "Еврика"

За петнадесета поредна година фондация "Еврика" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;


5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъдат определени още десет носители на специалната стипендия "Хуауей ИКТ" в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на фондация "Еврика" и стипендиите "Хуауей ИКТ" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-нисък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2017/2018 година.

Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии "Хуауей ИКТ".

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите "Хуауей ИКТ" трябва да подадат или изпратят във фондация "Еврика" /1000 София, бул. "Патриарх Евтимий" № 1/ от 01. 09. 2017 г. до 15. 10. 2017 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация "Еврика" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта - www.evrika.org/;
2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2017/2018 година;
3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
4. Есе на тема "Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност" / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в www.evrika.org /актуално/.

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

1. Право на получаване на стипендии от фонда­ция "Еврика" имат:

Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж­дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образование­то си в същата или сходна област, в която са изя­вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис­шето училище.
Студенти (след втори курс) - носители на специ­алните именни стипендии на фондация "Еврика" за постижения в овладяването на отделните на­уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни­телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии­те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед­ване с допуснатите кандидати.

2. Размерът на получаваните стипендии се опре­деля както следва:

- За носителите на специалните именни стипен­дии на фондация "Еврика" - 2000 лв. годишно на човек.
- За спечелилите златни медали от международни­те средношколски олимпиади - 1200 лв. годишно на човек.
- За спечелилите сребърни медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1000 лв. го­дишно на човек.
- За спечелилите бронзови медали от международ­ните средношколски олимпиади - 800 лв. годиш­но на човек.

3. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

- Заявление на желанието за получаване на сти­пендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.
- Уверение от висшето училище за успеха по учеб­ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация "Еврика").
- Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко­ито ползват правото по този ред).
- Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал­ните стипендии на фондация "Еврика");
- Есе на тема " Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност" / за кандидатите за именни стипендии/.

4. Срокът за подаване на документите във фон­дация "Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

4 a) По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.

5. Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6. В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7. Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спе­челване на медали с по-висок ранг, автоматично по­лучават годишен размер на стипендията си за ос­таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8. Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай че ползващият това право:

- Доброволно напусне или бъде отстранен от вис­шето училище.
- Повтаря учебната година.
- Продължи образованието си в чужбина.
- Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави­ла.

9. Получаващите стипендии от държавата по си­лата на Наредба за условията и реда за осъществя­ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща­та им се от фондация "Еврика" годишна стипендия.

Формуляр за кандидатстване