nadpissivt

Kонкурс за длъжността „Главен експерт”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”
02.11.2023
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
I. Конкурсът се провежда за длъжността „главен експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – магистър;
- Професионална област – право;
- Ранг – III младши;
- Професионален опит – 3 години

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- минимум B2, съгласно Европейската езикова рамка;
- Придобита юридическа правоспособност;
- Отлично познаване на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, Административно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Конвенция 108 на Съвета на Европа, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, и др.
- Отлични познания на специфичната за дейността на Комисията нормативна база.
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Изготвя становища и позиции на Комисията по проекти на международни документи;
- Изготвя проекти на позиции във връзка с участието на Комисията в работата на работни групи и подгрупи в Европейския съюз;
- Изготвя становища по производствата пред Съда на Европейския съюз по въпроси в областите на компетентност на Комисията;
- Изготвя проекти на решения за приемане на стандартни договорни клаузи, посочени в член 28, параграф 8 и член 46, параграф 2, буква „г” от Регламент (ЕС) 2016/679 и подпомага процедурата по приемането им в съответствие с механизма за съгласуваност по член 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- Изготвя проекти на разрешения за прилагане на договорни клаузи и разпоредбите, посочени в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и подпомага процедурата по приемането им в съответствие с механизма за съгласуваност по член 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- Изготвя проекти на решения за одобряване на задължителни фирмени правила съгласно член 47 от Регламент (ЕС) 2016/679 и подпомага процедурата за приемането им в съответствие с механизма за съгласуваност по член 63 от Регламент (ЕС) 2016/679;
- Осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия и на Съда на Европейския съюз в областите на компетентност на Комисията и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет по защита на данните;
- Анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство и изготвя становища, имащи отношение към въпроси в областите на компетентност на Комисията;
- Анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и международните договори в областите на компетентност на Комисията и дава становища относно необходимостта от предприемане на съответни национални мерки;
- Подпомага участието на Комисията за защита на личните данни в работата на работни групи и подгрупи в Европейския съюз;
- Участва в изготвяне на проекти за двустранни и многостранни споразумения в областта на защита на личните данни;
- Участва в мероприятия, мисии и работни групи за разглеждане на въпроси по защита на личните данни в международен контекст;
- Осъществява процесуално представителство пред съда по жалби срещу актове на Комисията, приети по предложение на дирекцията, и предоставя текуща информация на Комисията по движението на съдебните дела във връзка с тези производства;
- Участва в дейностите на проектни предложения, одобрени за изпълнение с национално и международно финансиране;
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.

4. Основна месечна заплата за длъжността – в границите 790 лв. до 2 800 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.

II. Общи условия за провеждане на конкурсите:

1. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
5. Копие от документ, удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;
6. Копие от документ удостоверяващ владеене на английски език ниво B2
7. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура..

2. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в 10-дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg. Срокът изтича на 13.11.2023 в 17:00 часа.

3. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
4. Информация за обявения конкурс да бъде публикувана в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в „Работа.бг”, на адрес https://www.rabota.bg/ – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на КЗЛД.