nadpissivt

Конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел "Административно, информационно и правно осигуряване", Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Благоевград към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ
изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

обявява конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел "Административно, информационно и правно осигуряване", Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Благоевград към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт:

1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по... ;

2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet.

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността:

Младшият експерт подпомага дейността на Д ИТ със седалище Благоевград, чрез набиране и обработване на информация, регистриране на преписки, информационно и компютърно подпомагане и административно обслужване. Събиране, обработка и анализ на информация, практическото прилагане на нормативните актове в областта на административното обслужване и електронното управление.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 780* лева.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

Конкурсът ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.

2. Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.

3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Благоевград – гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9, етаж 7, стая 77 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Телефон за информация: 073/88 49 42

Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Благоевград – гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9, етаж 7 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/.

Краен срок за подаване на документи: 14.09.2023 г. включително.