nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.05.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
4 Медицински сестри Висше образование
2 Трудотерапевти Висше образование
1 Инженер Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Специалист „Маркетинг и реклама“ Висше образование
1 Учител по икономически дисциплини Висше образование
1 Специалист, продажби Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Младши експерт Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Специалист, технически контрол Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анестезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
1 Технолог Висше образование
2 Лекар по дентална медицина Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 11 места
1 Асистент Висше образование
3 Инженер, строителен Висше образование
1 Инженер, производство Висше образование
2 Отчетник, планиране на материали Висше образование
3 Ръководител, технически надзор Висше образование
1 Рецепционист Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Касиер – счетоводител Висше образование
4 Психолог Висше образование
1 Специалист „Труд и работна заплата“ Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 37 места
14 Лекари Висше образование
10 Фелдшери Висше образование
2 Лекарски асистент Висше образование
1 Психолог Висше бразование
1 Главен специалист Висше образование
1 Старши специалист Висше образование
1 Технически ръководител В и К район Висше образование
2 Рецепционисти Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Сътрудник, социални дейности Висше образование
2 Учител по математика и информационни технологии Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 3 места
1 Старши химик Висше образование,по чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Химик Висше образование,по чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Счетоводител Висше образование