nadpissivt

Българска народна банка обявява свободни работни места за
редактори в отдел „Печатни издания“ към дирекция „Административна“.

BNB

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство
със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство
до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на
данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира
от дирекция „Управление на човешките ресурси“