nadpissivt

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“
Обща характеристика на длъжността:
 Управление на портфейли;
 Следене и анализиране на финансовите пазари;
 Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните
резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.
Изисквания:
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според
европейската езикова рамка);
 Познания в областта на управлението на портфейли;
 Отлични умения за общуване, включително добри умения и способност да пише ясно и
добре обосновано по различни икономически и финансови теми на български и английски език.
 Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.
С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания
за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA
програмата.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за
завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други
удостоверителни документи по преценка на кандидата.


За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични
данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на
личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката
(www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма
да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 06.01.2023 г. по един от следните начини:
1. На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като изискващите се документи следва да бъдат изпратени
като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1,
дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна
банка.
Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ
(съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.
Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси".