nadpissivt

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“
Обща характеристика на длъжността
Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на
международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:
 наблюдение, анализ и оценка на паричните и фискалните политики, финансовите пазари,
стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в
света;
 разработване и прилагане на методики за анализ и прогнозиране на изменението на
пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ
като лихвени проценти, криви на доходност, спредове, структура на пасивите в баланса на
управление „Емисионно“ и други;
 изготвяне на тематични изследвания, свързани с процеса по управление на
международните валутни резерви и с аналитичната дейност на БНБ.
Изисквания
 Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 Специалност – икономика, финанси, математика, иконометрия, статистика, компютърни
науки;
 Много добро владеене на английски език (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 Отлични комуникационни умения, включително добри презентационни умения и
способност да се пише ясно и аргументирано по различни икономически и финансови теми на
български и английски език.
С предимство ще се ползват кандидатите, които:
 имат опит в изготвянето на аналитични доклади в областта на макроикономиката и/или
финансовите пазари;
 имат познания за модели, емпирични методи и данни, които могат да се използват за
анализ на финансовите пазари;
 имат познания за финансовите инструменти с фиксиран доход;
 имат познания относно целите и инструментите на паричната политика на големите
централни банки;
 имат умения за работа със специализиран софтуер за статистически и иконометричен
анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или
Julia;
 имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural
Language Processing, Neural Networks.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.
Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху паричната политика,
финансовите пазари и икономиката на еврозоната и на САЩ и паричната политика на БНБ.


2
Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за
завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други
удостоверителни документи по преценка на кандидата.
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични
данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на
личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката
(www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма
да бъдат разгледани.
Документи се подават в срок до 06.01.2023 г. по един от следните начини:
1. На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като изискващите се документи следва да бъдат изпратени
като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” No 1,
дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна
банка.
Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ
(съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).
Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.
Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси".