nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 21.11.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Технически сътрудник Висше образование
1 Учител по специални предмети Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Организатор производство Висше/Професионален колеж


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
3 Стоковеди Висше образование
1 Учител,практическо обучение Висше образование
1 Възпитател Висше образование
1 Касиер Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 5 места
1 Инженер, механик Висше / Общо инженерство
2 Инженер, строителен Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше (Икономическо или Техническо образование)
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
2 Инженер, механик Висше образование, Икономика
1 Агроном,лозарство,градинарство и овощарство Висше образование, растениевъдство
1 Корординатор по безопасност и здраве Висше образование
2 Началник смяна Висше образование
2 Учител, практическо обучение Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Счетоводител,оперативен Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
1 Социален работник Висше образование
1 Психолог Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Ръководител проект Висше образование
1 Електротехник,промишлено производство Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
2 Лесничей Висше образование
1 Учител по химия и биология или физика и химия Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 7 места
1 Репортер,журналист Висше образование
3 Организатори,ремонт и подръжка Висше образование
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител детска градина Висше образование