nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 03.10.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места
1 Медицинска сестра Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Медицинска сестра Висше образование / Медицина
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование / БЕЛ
2 Главен експерт Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Технически секретар Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
1 Учител, физическо възпитание Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 места
2 Инженер, строителен Висше образование
2 Ръководител, технически надзор Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
2 Медицински сестри Висше образование, Медицина
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, английски език
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Инженер, механик Висше образование, Икономика
1 Психолог Висше образование
1 Агроном,лозарство,градинарство и овощарство Висше образование, растениевъдство
1 Инженер, механик Висше образование
1 Корординатор по безопасност и здраве Висше образование
1 Началник смяна Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
1 Психолог Висше образование
1 Юристконсулт Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Технически ръководител ВиК Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
1 Специалист в социална среда Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Асистент на лекар по дентална медицина Висше, средно образование, работа с компютър
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Учител по математика, информатика, педагогика Висше образование/математика, информатика и педагогика
1 Учител ЦОУД Висше образование/ педагогика