nadpissivt

Програма "Старт на кариерата"


ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА


Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.


НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ
Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.
Работодатели са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.
Програмата се реализира на територията на цялата страна.


Младежите, които желаят да кандидатстват за работни места в областните и общински администрации по Процедури 2022г. по програмата, могат да подават своите документи до 14 септември 2022 г. включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа или по електронен път чрез електронния формуляра на заявлението:


https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe5YUOebX1zdznDfj…/viewform