nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 05.09.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител, детска градина Висше образование
1 Учител, изобразително изкуство Висше образование
1 Учител в група за ЦОУД Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,География
1 Учител по георграфия и икономика Висше образование
1 Учител практическо обучение /Производство на кулинарни изделия и напитки Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по дентална медицина Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Английски език
1 Учител по Биология и Химия Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител, теоретично обучение /икономически дисциплини/ Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 34 места
1 Учител теоретично обучение Висше образование,Хранително-вкусова промишленост
1 Учител по религия прогимназиалин етап Висше образование
1 Учител общ. Уч. предмет в прог. етап Висше образование,Учител по немски език
1 Специалист технически контрол Висше образование, Икономическо
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ФВС
2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Математика
1 Учители начален етапна основното образование I-IV клас Висше образование, Педагогика
3 Учител в група ц о на ученици /1-4 клас / Висше образование, Бакалавър/Магистър
1 Учител по компютърна техника и технология Висше образование, Учител по комп.техн. и технологии
3 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
1 Социален работник Висше образование, Социална дейност
2 Главен експерт Висше образование
6 Учител група ЦОна Ученици /5-7/ Висше /Бакалавър/Магистър
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, История и Архитектура
5 Учител,общообр. Уч. Предмет в гимн.етап Висше образование/Бакалавър/Магистър
1 Ръководител компютърен кабинет Висше образование,Учител компютърни системи


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 45 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Инженер, индустриални машини и системи Висше образование
1 Инженер,електроника Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,биологични науки
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,физика и астрономия
3 Учители, начален етап Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
2 Учители по Информатика и ИТ Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
2 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование
3 Учител по БЕЛ Висше образование
3 Учител, теоретично обучение Висше образование
3 Учители по Английски език Висше образование
1 Учител по природни науки Висше образование
1 Старши учител Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Учител технологий и предприемачество Висше образование
1 Учител спортна подготовка Висше образование
1 Треньор по спорт Висше образование
1 Служител, човешки ресурси Висше образование,Английски език
1 Учител по Руски език Висше образование
1 Учител в група ЦОУД Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 14 места
1 Помощник-директор, учебно-творческата дейност Висше образование
2 Инженер,строителен Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование
8 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 27 места
1 Помощник-директор административно стопанска дейност Висше образование
1 Помощник-директор учебна дейнсот Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование, Медицина
1 Учител начален етап на основното образование Висше образование, НУП,НУПЧЕ,ПНУП
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,Музика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Биология,Здравно образование и Химия
1 Учител, общо образователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, БЕЛ
2 Учители в група ЦОУД Висше образование, НУП
1 Учител спортна подготовка Висше образование
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Математика
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Педагогика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Математика,Физика и ИТ
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Отчетник, счетоводство Висше образование, Икономика
2 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Английска филология
1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Ръководител/Мениджър качество Висше образование, Химични технологии
2 Учители в детска градина Висше образование, Педагогика
1 Бизнес-консултант Висше образование, Електротехника
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Биологически науки


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 35 места
3 Психолог Висше образование
1 Управител Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Специалист в социална услуга Висше образование
2 Социален работник Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Счетоводител Висше, средно образован
2 Медицинска сестра / медицински специалист Висше образование
1 Асистент на лекар по дентална медицина Висше, средно образование
3 Педагог Висше образование
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше, средно образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап / английски език/ Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап /химия и биология/ Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап /физика и астрономия/ Висше образование
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет/химия Висше образование
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет/философия Висше образование
2 Старши учител, общообразователен учебен предмет/руски език Висше образование
1 Учител, теоретично обучение Висше образование/електроника и автоматика с педагогическа правоспособност
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап /БЕЛ/ Висше образование
4 Учител по изобразително изкуство Висше образование
4 Учител по музика Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 25 места
1 Учител по математика Висше образование
2 Учители БЕЛ Висше образование
1 Учител по история и цивилизации Висше образование
1 Учител по георграфия и икономика Висше образование
1 Учител спортна подготовка Висше образование
1 Учител по ЧП, технологии и предприемачество/Физика и астромия/ Висше образование
2 Ресурсни учители Висше образование
1 Учител по история и философия Висше образование
1 Учител подготвителна група Висше образование
1 Учител, руски език Висше образование
5 Учители начален етап на основното образование Висше образование
3 Учител по биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Висше образование
2 Учители детска градина Висше образование
1 Учител по руски език и английски език Висше образование
2 Учител в група ЦДО в прогимназиален етап Висше образование