nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 29.08.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Помощник-директор, учебната дейност Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
4 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
1 Учител в ЦОУД Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование
1 Учител по предприемачество Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,География
1 Учител, общообразователен учeбeн предмет в гимназиален етап Висше образование,Английски език
1 Учител, теоретично обучение /икономически дисциплини/ Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места
1 Учител теоретично обучение Висше образование,Хранително-вкусова промишленост
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Главен учител Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование, специални предмети
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ФВС
2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Математика
7 Учители,целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование, Педагогика
1 Педагически съветник Висше образование, Психология
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Информатика и ИТ
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
1 Старши учител, практическо обучение Висше образование, БЕЛ
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, География и Икономика
1 Главеn учител, Изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета Висше образование
1 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ИТ и Математика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 37 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Инженер, индустриални машини и системи Висше образование
1 Инженер,електроника Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,биологични науки
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,физика и астрономия
1 Учител, начален етап Висше образование
1 Учител по математика и компютърно моделиране Висше образование
1 Учител по математика и ИТ Висше образование
3 Учител по музика Висше образование
2 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Училищен психолог Висше образование
1 Учител, машинен инженер студена обработка на металите Висше образование
1 Учител, ДВГ и Селскостопанска техника Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител по информатика и ИТ Висше образование
1 Учител по география и човек и природа Висше образование
1 Учител по растениевъдство, агрономия и основи на земеделието Висше образование
1 Учител по биология Висше образование
1 Учител по химия и опазване на околната среда Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител в група ЦОУД Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 8 места
2 Строителен инженер,Висше образование
3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование
3 Учител, детска градина Висше образование
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места
1 Заместник-директор административно-стопанска дейност Висше образование
1 Заместник-директор учебна дейнсот Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Сътрудник по национални програми и проекти Висше образование
1 Учител със специалност математика Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет Висше образование, Биология и здравно образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование,БЕЛ
2 Учител в начален етап Висше образование, НУП
1 Учител спортна подготовка Висше образование
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Математика
4 Учител в група ЦОУД Висше образование, Начална педагогика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, История и цивилизация
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Отчетник, счетоводство Висше образование, Икономика
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английска филология
1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Ръководител/Мениджър качество Висше образование, Химични технологии
1 Координатор производство Висше образование, Общо инженерство
1 Бизнес-консултант Висше образование, Електротехника
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Биология и Химия


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 31 места
2 Социален работник Висше образование
1 Управител Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
3 Психолози Висше образование
3 Педагози Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Специалист в социална услуга Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Асистент на лекар по дентална медицина Висше образование
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Физика и Английски език
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Музика
3 Учител спортна подготовка /футбол/ Висше образоавние
1 Учител спортна подготовка /художествена гимнастика/ Висше образование
1 Учител спортна подготовка /карате/ Висше образование
1 Учител спортна подготовка /скокове на батут/ Висше образование
1 Учител спортна подготовка /волейбол/ Висше образование
1 Учител спортна подготовка /джудо/ Висше образование
2 Учител спортна подготовка /борба/ Висше образование
1 Възпитател в общежитие Висше образование
1 Главен експерт Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 12 места
1 Учител по математика Висше образование
2 Учители БЕЛ Висше образование
1 Учител по география,химия,биология Висше образование
1 Учител по математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител по икономика  (теория) Висше образование
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
1 Учител по практическо обучение (шев и кройка) Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по математика, прогимназиален етап Висше образование