nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.08.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
2 Учител,математика и информационни технологии Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
5 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по биология и химия Висше образование
2 Учители ГЦОУД Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Учител теоретично обучение Висше образование; Хранително вкусова промишленост
2 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,ФВС
1 Отчетник счетоводство Висше образование,Икономика
1 Учител начален етап, основно образование Висше образование,Педагогика
1 Педагогически съветник Висше образование,Психология
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование, компютърни техники и технологии
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,информационни технологии
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, История и Цивилизация
1 Старши учител,практическо обучение Висше образование,БЕЛ
1 Главен учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри,операционна и превързочна техника Висше образование
1 Инженер, индустриални машини и системи Висше образование
1 Инженер,електроника Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,биологични науки
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,физика и астрономия
1 Учител, детска градина Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 9 места
1 Заместник управител Висше образование
2 Инженер,строителен Висше образование
6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование, специални предмети
1 Учител практическо обучение Висше образование,Информатика
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, История и Цивилизация
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Биология и Химия
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,английска филология
4 Учители,целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование,Информатика
1 Отчетник счетоводство Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,БЕЛ Висше образование
2 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,математика Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 25 места
2 Социални работника Висше образование
1 Управител Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
3 Психолози Висше образование
3 Педагози Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
2 Инженер-конструктор Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Учител,физика Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Администратор хотел Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 7 места
2 Учители по математика, прогимназиален етап Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
1 Учител биология,география,химия Висше образование
1 Учител по математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование
1 Учител, руски език Висше образование