nadpissivt

 

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • улесняване прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства ме
  • подобряване качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • жду образователните институции и бизнеса;
  • увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • осигуряване предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

ЮЗУ "Неофит Рилски" чрез Кариерен център успя да помогне на близо 5760 студента да започнат практическо обучение.

izvadka praktiki

„Студентски практики – реалност и възможности“

proekt1snimka

Дискусията се проведе под егидата на Ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" - проф. д. н. Иван Мирчев.

Събитието беше открито от проф. д. п. н. Йордан Колев, който е ръководител на проекта и на Университетски център за кариерно развитие към Югозападния университет. Той благодари на целия си екип в центъра, както и на академичните наставници, без чиято помощ успеха на "Студентски практики" не би бил толкова голям. Обобщено представяне на проекта направи функционалният експерт асистент д-р Владислав Кръстев от Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски". Правните аспекти на осигуряване на дейностите по проекта обобщено бяха представени от доц. Валентина Голева от Правно-историческия факултет, а подробен анализ на резултатите от анкетно проучване сред студентите , участвали в "Студентски практики" представи гл.ас. д-р Блага Джорова, функционален експерт и преподавател във Факултета по педагогика. Целта на дискусията беше да се представят и обсъдят резултатите от проект "Студентски практики" с бенефициент Министерство на образованието и науката, осъществен с финансовата подкрепа на ОПРЧР и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Срещата продължи с дискусия на студенти, ментори, академични наставници и функционални експерти. Особено внимание беше обърнато на студентите, които успешно са завършили своите практики и са назначени на работа.

Десислава Петрова е назначена след практика по проекта в Обединено Детско Заведение No9 "Калина Малина", гр. Перник, на позиция "Мениджър в образованието". Някои от имената на други студенти успешно стартирали своята кариера в сферата, която се обучават са: Александра Тръмбева, Веска Каменова, Яна Георгиева , Гергана Стамболийска и др. Те споделиха, че проектът "Студентски практики" улеснява връзката между висшите училища и бизнеса и носи единствено позитиви на участниците и от двете страни (работодател - служител ).

Броят сключени договори между ЮЗУ и работодатели от различни сфери е 530, а между ЮЗУ и студенти - 5832, като разпределението им между факултетите е следното: Правно-исторически факултет с 1319, Факултет по педагогика с 1191, Стопански факултет с 885, Природо-математически факултет с 809, Филологически факултет с 395, Философски факултет - 381, Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" с 346, Факултет по изкуствата с 272 и Технически факултет с 162. Община Благоевград , Сдружение за европейски инициативи в България, Целодневна детска градина № 8 "Вечерница",гр. Благоевград , Второ основно училище "Димитър Благоев", гр. Благоевград , Обединено детско заведение №2 "Детски свят", гр. Благоевград са сред обучаващите организации с най-голям брой студенти, провели и провеждащи практическо обучение.